Მომსახურების პირობები

Გთხოვთ, ამ ვებსაიტის გამოყენებამდე ყურადღებით წაიკითხოთ გამოყენების შემდეგი წესები და პირობები. ამ საიტის ყველა მომხმარებელი თანხმდება, რომ ამ საიტის წვდომა და გამოყენება ექვემდებარება შემდეგ წესებსა და პირობებს და სხვა მოქმედ კანონს. თუ არ ეთანხმებით ამ წესებსა და პირობებს, გთხოვთ, არ გამოიყენოთ ეს საიტი.

Საავტორო უფლება

Ამ საიტზე შეტანილი მთელი კონტენტი, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება ტექსტით, გრაფიკით ან კოდით, დაცულია საავტორო უფლებებით, როგორც კოლექტიური ნამუშევარი შეერთებული შტატებისა და საავტორო უფლებების სხვა კანონებით და არის White Lotus Anti Aging LTD-ის საკუთრება. კოლექტიური ნამუშევარი მოიცავს ნამუშევრებს, რომლებიც ლიცენზირებულია White Lotus Anti Aging LTD-ზე. საავტორო უფლება 2003, White Lotus Anti Aging LTD ყველა უფლება დაცულია. ნებადართულია ამ საიტის ქაღალდის ასლი ნაწილების ელექტრონულად კოპირება და ამობეჭდვა მხოლოდ იმ მიზნით, რომ მოხდეს შეკვეთა White Lotus Anti Aging LTD-თან ან შეიძინოს White Lotus Anti Aging LTD პროდუქცია. თქვენ შეგიძლიათ აჩვენოთ და, კონკრეტულ მასალასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მკაფიოდ გაცხადებული შეზღუდვისა თუ შეზღუდვის გათვალისწინებით, ჩამოტვირთოთ ან დაბეჭდოთ მასალის ნაწილები საიტის სხვადასხვა უბნებიდან მხოლოდ თქვენი საკუთარი არაკომერციული გამოყენებისთვის, ან განათავსოთ შეკვეთა White Lotus Anti-ით. Aging LTD ან White Lotus Anti Aging LTD პროდუქციის შესაძენად. ნებისმიერი სხვა გამოყენება, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება ამ საიტის შინაარსის რეპროდუცირებით, გავრცელებით, ჩვენებით ან გადაცემით, მკაცრად აკრძალულია, თუ არ არის ავტორიზებული White Lotus Anti Aging LTD-ის მიერ. თქვენ ასევე ეთანხმებით, რომ არ შეცვალოთ ან წაშალოთ რაიმე საკუთრების შენიშვნა საიტიდან გადმოწერილი მასალებიდან.

Სავაჭრო ნიშნები

Საიტზე გამოყენებული White Lotus Anti Aging LTD-ის ყველა სავაჭრო ნიშანი, მომსახურების ნიშანი და სავაჭრო სახელწოდება არის White Lotus Anti Aging LTD-ის სავაჭრო ნიშნები ან რეგისტრირებული სავაჭრო ნიშნები.

Გარანტიის უარყოფა

Ეს საიტი და ამ საიტზე განთავსებული მასალები და პროდუქტები მოწოდებულია "როგორც არის" და რაიმე სახის გარანტიის გარეშე, გამოხატული თუ ნაგულისხმევი. მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად დასაშვები სრულად, White Lotus Anti Aging LTD უარს ამბობს ყველა გარანტიაზე, გამოხატულ თუ ნაგულისხმევად, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება, ნაგულისხმევი გარანტიების ვაჭრობისა და ვარგისიანობის კონკრეტული მიზნისთვის და არადარღვევის შესახებ. White Lotus Anti Aging LTD არ წარმოადგენს და არ იძლევა გარანტიას, რომ საიტზე განთავსებული ფუნქციები იქნება უწყვეტი ან უშეცდომოდ, რომ დეფექტები გამოსწორდება, ან რომ ეს საიტი ან სერვერი, რომელიც საიტს ხელმისაწვდომს ხდის, არ არის ვირუსებისგან ან სხვა მავნე კომპონენტები. White Lotus Anti Aging LTD არ იძლევა რაიმე გარანტიას ან წარმომადგენლობას ამ საიტის მასალების გამოყენებასთან დაკავშირებით მათი სისწორის, სიზუსტის, ადეკვატურობის, სარგებლიანობის, დროულობის, სანდოობის ან სხვაგვარად. ზოგიერთი სახელმწიფო არ იძლევა გარანტიების შეზღუდვას ან გამონაკლისს, ამიტომ ზემოაღნიშნული შეზღუდვები შეიძლება არ გავრცელდეს თქვენზე.

Პასუხისმგებლობის შეზღუდვა

White Lotus Anti Aging LTD არ არის პასუხისმგებელი რაიმე განსაკუთრებულ ან თანმიმდევრულ ზიანს, რომელიც გამოწვეულია ამ საიტის მასალების გამოყენების ან მათი გამოყენების შეუძლებლობის გამო, მაშინაც კი, თუ White Lotus Anti Aging LTD იყო რეკომენდაცია. ასეთი ზიანის შესაძლებლობის შესახებ. მოქმედმა კანონმდებლობამ შეიძლება არ დაუშვას პასუხისმგებლობის გამორიცხვის ან შემთხვევითი ან თანმიმდევრული ზიანის შეზღუდვა, ამიტომ ზემოაღნიშნული შეზღუდვა ან გამორიცხვა შეიძლება არ გავრცელდეს თქვენზე.

Ტიპოგრაფიული შეცდომები

Იმ შემთხვევაში, თუ White Lotus Anti Aging LTD-ის პროდუქტი შეცდომით არის ჩამოთვლილი არასწორ ფასში, White Lotus Anti Aging LTD იტოვებს უფლებას უარი თქვას ან გააუქმოს არასწორ ფასად ჩამოთვლილ პროდუქტზე განთავსებული ნებისმიერი შეკვეთა. White Lotus Anti Aging LTD იტოვებს უფლებას უარი თქვას ან გააუქმოს ნებისმიერი ასეთი შეკვეთა, მიუხედავად იმისა, დადასტურებულია თუ არა შეკვეთა და თქვენი საკრედიტო ბარათის გადახდა. თუ თქვენი საკრედიტო ბარათიდან უკვე დარიცხულია შესყიდვა და თქვენი შეკვეთა გაუქმებულია, White Lotus Anti Aging LTD გასცემს კრედიტს თქვენს საკრედიტო ბარათის ანგარიშზე არასწორი ფასის ოდენობით.

Ვადა; შეწყვეტა

Ეს წესები და პირობები მოქმედებს თქვენზე საიტზე შესვლისას და/ან რეგისტრაციის ან სავაჭრო პროცესის დასრულებისას. ეს წესები და პირობები, ან მათი ნებისმიერი ნაწილი, შეიძლება შეწყდეს White Lotus Anti Aging LTD-ის მიერ ნებისმიერ დროს, რაიმე მიზეზით გაფრთხილების გარეშე. დებულებები, რომლებიც ეხება საავტორო უფლებებს, სასაქონლო ნიშანს, პასუხისმგებლობის უარყოფას, პასუხისმგებლობის შეზღუდვას, ანაზღაურებასა და სხვას, ძალაში რჩება ნებისმიერ შეწყვეტასთან.

Შენიშვნა

White Lotus Anti Aging LTD-მ შეიძლება მოგაწოდოთ შეტყობინება ელექტრონული ფოსტით, საიტის ზოგადი შეტყობინების საშუალებით ან სხვა საიმედო მეთოდით იმ მისამართზე, რომელიც თქვენ მიაწოდეთ White Lotus Anti Aging LTD-ს.

Სხვადასხვა

Თქვენ მიერ ამ საიტის გამოყენება რეგულირდება ყველა თვალსაზრისით კალიფორნიის შტატის, აშშ-ს კანონებით, კანონის დებულებების არჩევის გარეშე, და არა 1980 წლის გაეროს კონვენციით საქონლის საერთაშორისო გაყიდვის კონტრაქტების შესახებ. თქვენ ეთანხმებით, რომ ნებისმიერი სამართლებრივი პროცესის იურისდიქცია და ადგილი, რომელიც პირდაპირ ან ირიბად წარმოიქმნება ან დაკავშირებულია ამ საიტზე (მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება White Lotus Anti Aging LTD პროდუქტების შეძენით) უნდა იყოს ლოს-ანჯელესში მდებარე შტატში ან ფედერალურ სასამართლოებში. ოლქი, კალიფორნია. ნებისმიერი მიზეზი ან პრეტენზია, რომელიც შეიძლება გქონდეთ საიტთან დაკავშირებით (მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება White Lotus Anti Aging LTD პროდუქციის შეძენით) უნდა დაიწყოს პრეტენზიის ან საჩივრის წარმოშობიდან ერთი (1) წლის განმავლობაში. White Lotus Anti Aging LTD-ის არ დაჟინებით მოითხოვს ან აღასრულებს ამ წესებისა და პირობების რომელიმე დებულების მკაცრ შესრულებას არ განიხილება, როგორც რაიმე დებულებაზე ან უფლებაზე უარის თქმა. არც მხარეებს შორის ქცევის კურსი და არც სავაჭრო პრაქტიკა არ იმოქმედებს ამ პირობებიდან რომელიმეს შესაცვლელად. White Lotus Anti Aging LTD-ს შეუძლია ნებისმიერ დროს დაუთმოს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თავისი უფლებები და მოვალეობები ნებისმიერ მხარეს, თქვენთვის შეტყობინების გარეშე.

Საიტის გამოყენება

Სასტიკად აკრძალულია შევიწროება ნებისმიერი ფორმით ან ფორმით საიტზე, მათ შორის ელექტრონული ფოსტით, ჩატით, ან უხამსი ან შეურაცხმყოფელი ენით. აკრძალულია სხვა ადამიანების, მათ შორის White Lotus Anti Aging LTD-ის ან სხვა ლიცენზირებული თანამშრომლის, მასპინძლის ან წარმომადგენლის, აგრეთვე საიტის სხვა წევრებისა თუ ვიზიტორების იმიტირება. თქვენ არ შეგიძლიათ ატვირთოთ, გაავრცელოთ ან სხვაგვარად გამოაქვეყნოთ საიტზე ნებისმიერი შინაარსი, რომელიც არის ცილისმწამებლური, ცილისმწამებელი, უხამსი, მუქარის შემცველი, კონფიდენციალურობის ან საჯაროობის უფლებების დამრღვევი, შეურაცხმყოფელი, უკანონო ან სხვაგვარად საძაგელი, რომელიც შეიძლება იყოს ან წაახალისოს სისხლის სამართლის დანაშაული, არღვევს ნებისმიერი მხარის უფლებები ან რამაც შეიძლება სხვაგვარად გამოიწვიოს პასუხისმგებლობა ან დაარღვიოს რაიმე კანონი. თქვენ არ შეგიძლიათ ატვირთოთ კომერციული შინაარსი საიტზე ან გამოიყენოთ საიტი სხვების მოსათხოვად, შეუერთდნენ ან გახდნენ რომელიმე სხვა კომერციული ონლაინ სერვისის ან სხვა ორგანიზაციის წევრები.

Მონაწილეობის უარყოფა

White Lotus Anti Aging LTD არ განიხილავს და არ შეუძლია განიხილოს ყველა კომუნიკაცია და მასალა, რომელიც გამოქვეყნებულია ან შექმნილია მომხმარებლების მიერ საიტზე შესვლისას და არ არის პასუხისმგებელი ამ კომუნიკაციებისა და მასალების შინაარსზე. თქვენ აცნობიერებთ, რომ საიტზე მომხმარებლის მიერ გენერირებული შინაარსის ნახვისა და გავრცელების შესაძლებლობით, White Lotus Anti Aging LTD მხოლოდ მოქმედებს როგორც პასიური გამტარი ასეთი გავრცელებისთვის და არ იღებს ვალდებულებას ან პასუხისმგებლობას რაიმე შინაარსთან ან საქმიანობასთან დაკავშირებით. საიტზე. თუმცა, White Lotus Anti Aging LTD იტოვებს უფლებას დაბლოკოს ან წაშალოს კომუნიკაციები ან მასალები, რომლებიც მისი აზრით არის (ა) შეურაცხმყოფელი, ცილისმწამებლური ან უხამსი, (ბ) თაღლითური, მატყუარა ან შეცდომაში შემყვანი, (c) საავტორო უფლებების დარღვევა. , სავაჭრო ნიშანი ან; სხვა ინტელექტუალური საკუთრების უფლება ან (დ) შეურაცხმყოფელი ან სხვაგვარად მიუღებელი შპს White Lotus Anti Aging LTD-სთვის მისი შეხედულებისამებრ.

Ანაზღაურება

Თქვენ თანახმა ხართ აანაზღაუროთ, დაიცვათ და დაიჭიროთ უვნებელი White Lotus Anti Aging LTD, მისი ოფიცრები, დირექტორები, თანამშრომლები, აგენტები, ლიცენზირებისა და მომწოდებლების (ერთობლივად "მომსახურების პროვაიდერები") ყველა დანაკარგისგან, დანახარჯისგან, ზიანისა და ხარჯისგან, მათ შორის გონივრული ადვოკატის საფასური, რომელიც გამოწვეულია ამ პირობების ნებისმიერი დარღვევით ან თქვენს ანგარიშთან დაკავშირებული ნებისმიერი აქტივობით (მათ შორის დაუდევრობით ან უკანონო ქმედებებით) თქვენი ან ნებისმიერი სხვა პირის მიერ, რომელიც წვდება საიტზე თქვენი ინტერნეტ ანგარიშის გამოყენებით.

Მესამე მხარის ბმულები

Ჩვენი ვიზიტორებისთვის გაზრდილი ღირებულების მიწოდების მცდელობისას, შპს White Lotus Anti Aging LTD შეიძლება დაუკავშირდეს მესამე მხარის მიერ მართულ საიტებს. თუმცა, მაშინაც კი, თუ მესამე მხარე ასოცირდება White Lotus Anti Aging LTD-თან, White Lotus Anti Aging LTD-ს არ აქვს კონტროლი ამ დაკავშირებულ საიტებზე, რომელთაგან ყველას აქვს კონფიდენციალურობისა და მონაცემთა შეგროვების ცალკეული პრაქტიკა, დამოუკიდებლად White Lotus Anti Aging LTD-ისგან. ეს დაკავშირებული საიტები მხოლოდ თქვენი მოხერხებულობისთვისაა და, შესაბამისად, თქვენ შედიხართ მათზე თქვენი რისკის ქვეშ. მიუხედავად ამისა, White Lotus Anti Aging LTD ცდილობს დაიცვას თავისი ვებსაიტის მთლიანობა და მასზე განთავსებული ბმულები და, შესაბამისად, ითხოვს რაიმე გამოხმაურებას არა მხოლოდ საკუთარ საიტზე, არამედ იმ საიტებზეც, რომლებსაც ის უკავშირებს (მათ შორის, თუ კონკრეტული ბმული არ არის მუშაობა).

Დაბრუნების პოლიტიკა

White Lotus Anti Aging LTD მთელი გულით ადასტურებს და შეესაბამება ევროკავშირის მომხმარებელთა დაცვის დისტანციური გაყიდვის რეგულაციების (DSR) 2000 წ. ეს დაფარულია ევროკავშირის 97/7 EC დირექტივით.

ეს რეგულაციები შექმნილია იმისთვის, რომ დაიცვას მომხმარებლები და მისცეს მათ ისეთივე დაცვა, როგორც პირადად შოპინგის დროს. ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ ამ რეგულაციების დაცვით მომხმარებელს საშუალებას მივცემთ, მეტი თავდაჯერებულობით და ნდობით იყიდონ ონლაინ.

 ნაბიჯ-ნაბიჯ სახელმძღვანელო თეთრი Lotus-ის დაბრუნების პოლიტიკისთვის 

 • 1. ყველა მომხმარებელს უფლება აქვს გააუქმოს ნასყიდობის ხელშეკრულება გაყიდული საქონლის მიღებიდან 7 დღის ვადაში.
 • 2. გაყიდვის გაუქმება უნდა გაეგზავნოს White Lotus-ს გრძელვადიანი ფორმით, როგორიცაა ელექტრონული ფოსტა, ფოსტა ან ფაქსი. ამ დოკუმენტის გაგზავნის დამადასტურებელი საბუთი უნდა იყოს დაცული.
 • 3. კანონით დაბრუნების ეს პოლიტიკა არ ვრცელდება „საქონელზე, რომლის დაბრუნება შეუძლებელია მათი ბუნების გამო“. ეს მოიცავს ყველა სტერილურ პროდუქტს, როგორიცაა კანის ლილვაკები, რომლებიც შეფუთულია შეფუთვით აშკარა შეფუთვაში და უკვე გახსნილია. ის ასევე მოიცავს White Lotus სილამაზის პროდუქტების ასორტიმენტს, თუ რაიმე ფორმით არის გახსნილი ან გაფუჭებული.
 • 4. გაუქმების პოლიტიკა ასევე არ ვრცელდება „აუდიო ან ვიზუალურ ჩანაწერებზე, რომლებიც მომხმარებელმა დალუქა“. ეს მოიცავს White Lotus-ის სასწავლო DVD-ებს.
 • 5. მომხმარებლები იხდიან საქონლის დაბრუნების სრულ ხარჯებს White Lotus Anti Aging-ის მიერ მითითებულ მისამართზე.
 • 6. მომხმარებელს ეკისრება კანონით განსაზღვრული მოვალეობა ზრუნვა თეთრი ლოტოსის ყველა საქონელზე მათ ზრუნვის დროს და ვალდებულია გამოიჩინოს გონივრული სიფრთხილე საქონლის დაბრუნებისას. White Lotus-ს უფლება აქვს გაასაჩივროს ნებისმიერი თანხის დაბრუნება, თუ ეს არ არის დაცული.
 • 7. ჩვენ ვითხოვთ, რომ ყველა დაბრუნებული საქონელი დაბრუნდეს მიღებიდან 14 დღის განმავლობაში.
 • 8. თეთრი ლოტუსი ანაზღაურებს საქონლის ღირებულებას, მათ შორის ჩვენს ნებისმიერ გადახდილ საფოსტო გადასახადს, გაყიდვის დროს, მომხმარებლისგან გაყიდვის ხელშეკრულების მოქმედი გაუქმებიდან 30 დღის განმავლობაში.
 • 9. თუ საქონელი გაუმართავია ქვითარზე, თეთრი ლოტუსი უზრუნველყოფს თანხის სრულ დაბრუნებას.
 • 10. ეს პოლიტიკა არ ვრცელდება „ბიზნესი ბიზნესის“ გაყიდვის კონტრაქტებზე.

 

Კლარნა

 

Თანამშრომლობით Კლარნა Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 სტოკჰოლმი, შვედეთი, გთავაზობთ გადახდის შემდეგ ვარიანტებს. გადახდა უნდა განხორციელდეს კლარნაში:

 

 • Გადაიხადე 3-ში
 • Მოგვიანებით გადახდა
 • Გადაიხადე ახლა
 

Დამატებითი ინფორმაცია და Klarna-ს მომხმარებლის პირობები შეგიძლიათ იხილოთ აქ. ზოგადი ინფორმაცია კლარნაზე შეგიძლიათ ნახოთ აქ. თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავება ხდება მონაცემთა დაცვის მოქმედი კანონმდებლობისა და მასში არსებული ინფორმაციის შესაბამისად Klarnas კონფიდენციალურობის განცხადება.